Photos

Syrphe porte-plume (Sphaerophoria scripta) - © Corinne Meyer
Un truc tout en plumes - © Evelyne Pellaton