Photos

Manchot papou (Pygoscelis papua)

id:2851 | © Heinrich Wettstein