Photos

Balénoptère bleu (Balaenoptera musculus)

id:2759 | © Heinrich Wettstein