Photos

Manchot papou (Pygoscelis papua)

id:1986 | © Heinrich Wettstein